Unicode To Preeti Converter And Vice Versa
                                                             
तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस्

                                  
माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड, यो बक्समा हेर्नुहोस्
अथवा
तलको बक्समा युनिकोडका अक्षरहरु पेस्ट गर्नुहोस 

                                      Powered By Deepakgiri.com.np